News of

 "GymStar Stolica" sports club

Now opening: Girls from 3 y.o. are welcomed to our new branches in
  • Rostov-On-Don, Russia (231/2 Stachki Av.)
  • Baku, Azerbaijan (1 Sheih Shamiya, Ichery Shaher metro station)
Now opening: Girls from 3 y.o. are welcomed to our new Gym!
Moscow, 6/1 Klenoviy av.
Nagatinskaya metro station

 Girls from 3 y.o. are welcomed to our sports club!

"GymStar Stolica"

Rhythmic gymnastics sports club

Azerbaijan, Russia, Rome

Gym.Star@yandex.ru 

Тел.: 8 (903)532-33-46

 

© 2013 GymStar Stolica rhythmic  gymnastics club